സംസ്ഥാനത്ത് വികസനം നടക്കുന്നത് കിഫ്ബിയിലൂടെ, വികസനം തകർക്കുകയാണ് ഇ ഡി ലക്ഷ്യം; മുഖ്യമന്ത്രി

5 ay önce 36
Haber Kaynağına Git