വീടുകളിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നത്തിൽ ആശങ്കയോടെ പതിനഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ

5 ay önce 32
Haber Kaynağına Git