വിഴിഞ്ഞത്ത് സമരം ചെയ്യുന്ന മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു | Vizhinjam | Fishermen

5 ay önce 31
Haber Kaynağına Git