വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ

2 ay önce 13
Haber Kaynağına Git