വിധികർത്താവ് ആകാനില്ല; ഓർഡിനൻസ് പരിശോധിച്ച് തീരുമാനം; ഗവർണർ | Governor

2 ay önce 20
Haber Kaynağına Git