ലോകത്ത് ഏത് സ്പോർട്സ് വന്നാലും പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കണം പ്രതികരിച്ച് നാസർ ഫൈസി

2 ay önce 9
Haber Kaynağına Git