മണിമല വള്ളംചിറ വെള്ളൂപ്പുരയിടത്ത് വഴിയും വെള്ളവും വെളിച്ചവുമില്ലാതെ മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ

2 ay önce 24
Haber Kaynağına Git