ബാക്കി ബില്ലുകളിലും ഗവർണർ ഒപ്പിടുമെന്നാണ് വിശ്വാസം; ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിയില്ല; ഷംസീർ |Press Meet Shams

4 ay önce 24
Haber Kaynağına Git