ബജറ്റിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്കായി പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടങ്കിലും, വികസനം എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല

1 hafta önce 18
Haber Kaynağına Git