പാലാ റിങ് റോഡിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട നിർമ്മാണം: ഡിപിആർ തയാറാക്കുന്നതിന് നടപടി തുടങ്ങി

2 hafta önce 20
Haber Kaynağına Git