നിലയ്ക്കൽ ശുദ്ധജല വിതരണം; പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാരെ ഒഴിവാക്കി | Nilakkal Water Project

7 ay önce 32
Haber Kaynağına Git