ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ല; താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിൽ | Wayanad Taluk Hospital

6 ay önce 19
Haber Kaynağına Git