അരവണക്കായി നിലവാരം കുറഞ്ഞ കണ്ടയ്നറുകൾ എത്തിച്ച കമ്പനിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുമെന്ന് ദേവസം ബോർഡ്

2 ay önce 9
Haber Kaynağına Git